album-art

Cuốn sách được viết bởi nhóm chuyên gia BrainBOS®, là những đúc kết tuyệt vời nhất của mô hình này dành cho doanh nghiệp của bạn. Cuốn sách gồm 9 chương chi tiết thể hiện các công cụ điều hành doanh nghiệp dễ dàng và hiệu quả.

Cuốn sách được viết bởi nhóm chuyên gia BrainBOS®, là những đúc kết tuyệt vời nhất của mô hình này dành cho doanh nghiệp của bạn. Cuốn sách gồm 9 chương chi tiết thể hiện các công cụ điều hành doanh nghiệp dễ dàng và hiệu quả.