Phần mềm - BrainBOS

CÔNG CỤ QUẢN LÝ GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phần mềm Quản lý KPI

Phần mềm Quản lý KPI là phần mềm đo lường, đánh giá hiệu quả việc đạt được mục tiêu của tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân thông qua SỐ LIỆU, TỶ LỆ, CHỈ TIÊU, TỶ LỆ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC.

Phần mềm đánh giá năng lực

Giúp Công ty tối ưu hoá trong việc xây dựng đội ngũ kế thừa, chương trình thăng tiến phù hợp và định hướng lãnh đạo tiềm năng, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm cán bộ nhân viên.

Phần mềm DMS

Giúp doanh nghiệp quản lý đồng bộ 100% dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng, nắm bắt thông tin thị trường tức thời để ra quyết định kinh doanh phù hợp, quản lý kênh phân phối dễ dàng, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao.

Phần mềm quản trị nhân sự

Phần mềm quản trị nhân sự giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự (Quản trị nguồn nhân lực) như: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật

Phần mềm Lương 3P

Phần mềm lương 3P áp dụng theo hệ thống lương quốc tế và được nghiên cứu ứng dụng phù hợp với chuẩn khung, bậc lương tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp trả lương xứng đáng, công bằng, nhằm khuyến khích mỗi thành viên phát huy hết tài năng mình cho sự phát triển của Công ty.

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp

Bằng việc kết nối mọi chức năng trong công ty, cung cấp năng lực kinh doanh tốt nhất đã được khẳng định cùng những phân tích chuyên sâu nhanh chóng theo từng giai đoạn, giải pháp này sẽ đem lại những nền tảng cho công ty bạn để mở rộng quy mô, tính cạnh tranh một cách đơn giản và tiết kiệm.