Bản quyền tác giả - BrainBOS

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Bản quyền tác giả BrainBOS® được đăng ký độc quyền bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn BrainGroup. Chương trình tư vấn theo mô hình BrainBOS® được triển khai ở nhiều quốc gia. Tại thị trường Đông Nam Á, BrainMark Vietnam là đơn vị được ủy quyền triển khai tư vấn mô hình này cho các cộng đồng các doanh nghiệp.