Tải tài liệu BrainBOS - BrainBOS

Tải tài liệu

BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo sức mạnh tăng trưởng với 7 yếu tố then chốt (7 key components) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp: Tầm nhìn, Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi, Văn hóa và 10 công cụ (10 tools).

    Nếu như Tầm nhìn được ví như mái nhà thì Văn hóa chính là nền móng. Nhà muốn vững phải có các trụ đỡ. Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi chính là 5 trụ đỡ kiên cố tạo nên Ngôi nhà quản trị BrainBOS. Nếu kiến tạo thành công ngôi nhà này thì các CEO có thể yên tâm đi chơi mà công việc vẫn chạy.

    HÃY ĐỂ BRAINBOS GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG.

    Đăng ký Coaching Doanh nghiệp trong 60 phút cùng chuyên gia BrainBOS .